Friesch Dagblad: Veenklooster stort zich op Keningsmiel

Ze organiseren al een jaar of vijftien om het jaar een drukbezochte ‘krystkuier’ in het dorp, de vrijwilligers van Platform Veenklooster. Toen LF2018 zich aandiende, ging het hart bij de creatieve geesten sneller kloppen. Er zou iets unieks in hun dorp moeten plaatsvinden waar nog jarenlang over nagesproken zou moeten worden. Dat werd het Keningsmiel. Op vrijdag 22 en zaterdag 23 juni moeten twee keer vijfhonderd gasten aanschuiven voor een overheerlijke maaltijd in de openlucht.

,,Wy geane foar moai waar, mar wy hawwe by min waar in plan B” zegt Kazimier.

In het dagelijks leven is ze adviseur palliatieve zorg voor het Integraal Kankercentrum Nederland in de drie noordelijke provincies. ,,Yn myn wurk bin ik mei serieuze saken dwaande. As lykwicht bin ik yn myn frije tiid graach kréatyf oan it wurk”, verklaart Kazimier.

Tijdens de ‘krystkuiers’ worden alle ongeveer honderd dorpelingen ingezet om de kerstboodschap zo creatief en aantrekkelijk mogelijk neer te zetten. Voor het Keningsmiel zal dat ook gebeuren. Maar er zijn nog veel meer vrijwilligers nodig. Alleen al voor het bedienen van de vijfhonderd gasten zijn heel wat obers nodig. Misschien wel honderd. De komende weken krijgen toneelverenigingen uit de buurt de vraag voorgelegd of ze ook kelners kunnen leveren. Het eten moet per slot van rekening wel op een statige en enigszins ludieke wijze gepresenteerd worden.

Wie de maaltijd verzorgt, is inmiddels rond. Dat doet Cadenza Catering samen met chefkok Albert Kooy van onderwijsinstelling NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Zij zullen zoveel mogelijk streek- en seizoensprodukten gebruiken. Wat er gegeten gaat worden, is nog niet bekend. Wel moet het, refererend aan de historie van het initiatief, in de stijl van eind negentiende eeuw. De muziek bij het eten is ook geregeld. Stichting Kunstkring Hurdegaryp komt met een licht klassiek programma. Als openingsnummer staat Le Carnaval des Animaux – Grande Fantaisie Zoölogique (Het Carnaval der Dieren) uit 1886 geprogrammeerd.

Koning Willem III
Over de prijs van de driegangenmaaltijd bestaat nog onzekerheid. Deze week hoort Stichting Veenklooster – het platform moest een rechtsorgaan worden om subsidies te kunnen aanvragen – of twee subsidies toegekend worden. ,,Krije wy dat jild dan kin de priis sa leech mooglik holden wurde. Wy wolle net dat allinnich mar de ‘upper class’ oan tafel sit, mar ek hiele húshâldingen mei bern.” De organisatie streeft ernaar om het bijzondere diner voor twintig euro te kunnen aanbieden.

Het idee voor het Keningsmiel past helemaal in de geschiedenis van Veenklooster. Door het dorp loopt de Keningswei die rond 1870 is aangelegd omdat koning Willem III een bezoek zou brengen aan Fogelsanghstate, waar kamerheer baron Hector Livius van Heemstra woonde. Uiteindelijk kwam de koning pas in 1873. Met de koninklijke trein kwam hij aan in Buitenpost en per rijtuig ging het naar Veenklooster. Kazimier is nog bezig om de auteur van het boek over Willem III naar het Keningsmiel te krijgen. ,,It soe fansels moai węze as hy wat oer dy tiid fertelle kin”, zegt Kazimier.

Het Keningsmiel duurt twee dagen, maar vanaf eind april komt het dorp al in de stemming. Leerlingen van het Lauwers College in Buitenpost maken momenteel vijftien grote kroonluchters van kleurrijke tuinslangen die boven de drie toegangswegen komen te hangen. De hele maand mei is het Lytse Slot geopend met een speciale Oranje-tentoonstelling. En in maart en april vertelt burgemeester Bearn Bilker van Kollumerland als vorstenhuisexpert verhalen over koning Willem I en II in Fogelsanghstate en It Lytse Slot.

Kazimier is benieuwd of het dorp erin slaagt om tweemaal vijfhonderd gasten te trekken voor het Keningsmiel. ,,It is allegearre spannend hoe’t it oanslacht en wy sitte fansels noch mei it waar. Hooplik sil men der noch lang oer neiprate. Se binne fan ús wend dat as wy wat dogge, wy ús űnderskiede en dat it kwaliteit hat.”